Jednoduchšie s With*    Verzia programu   Porovnávanie reťazcov* Ľahšia definícia typu premennej     Resource Editor    Zaokrúhľovanie čísel   Pauza v programe    Práca s reťazcami a poliami    Práca s premennými*    Parametre volaného programu    Prevod čísel*    Test na párne/nepárne čísla* Operácie s bitmi    Volanie vlastností a metód objektov ich menom freeware MIRKOSOFTu O mne a MIRKOSOFTe