Prevádzanie znakov UNICODE na numerické hodnoty a naopak

Vo Visual Basicu .NET sú dve funkcie, ktoré umožňujú zobrazenie akéhokoľvek znaku UNICODE.
Tým je rozšírené používanie znakov aj mimo ASCII tabuľky.

ChrW(UInt16) -prevedie kód UNICODE na znak, typ UInt16 znamená,že môže byť použité číslo bez znamienka 0 - 65535

AscW("znak") -prevedie znak v úvodzovkách na UNICODE kód

Napr.:
TextBox1.Text = ChrW(960)    'vypíše znak pí(samozrejme v gréckej abecede)
TextBox1.Text = AscW("a")    'vypíše kód 97