Použitie vlastnosti Tag

Každý prvok vo VB má vlastnosť Tag, ktorá je voľná pre akékoľvek použitie užívateľom. Môže sa použiť ľubovoľne a veľmi často pomôže. Tu uvediem jeden z možných variantov:
Na formulári je použitých viac prvkov
TextBox, ale iba u niektorých potrebujeme zmeniť písmená na veľké. Tu je vhodná vlastnosť Tag.

Dim ctrl As Control
For Each ctrl In Controls
   If ctrl.Tag = "velke" Then UCase(ctrl)
Next ctrl