Dátum vytvorenia, zmeny a prístupu

Dim fso As Object, subor As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set subor = fso.GetFile("C:\autoexec.bat")
Debug.Print subor.DateCreated
Debug.Print subor.DateAccessed
Debug.Print subor.DateLastModified

Atribúty súborov a adresárov

Dim a As Byte
a = GetAttr("C:\msdos.sys")
If a And vbReadOnly Then Debug.Print "Iba na čítanie"
If a And vbHidden Then Debug.Print "Skrytý súbor"
If a And vbSystem Then Debug.Print "Systémový súbor"
If a And vbArchive Then Debug.Print "Archivovať"