Vytvorenie zástupcu (ikony)

Pomocou menu Project > References > tlačidlo Browse pridať knižnicu shelllnk.tlb
 -nachádza sa na inštalačnom CD 3 Visual Studia v adresári \COMMON\TOOLS\VB\UNSUPPRT\SHELLLNK

'Vytvorenie ikony Notepadu na pracovnej ploche všetkých užívateľov
Dim shlink As New ShellLinkA
Dim iFile As IPersistFile
Set iFile = shlink
'cesta k súboru ku ktorému patrí ikona (zástupca)
shlink.SetPath "C:\Windows\NOTEPAD.EXE"
'ToolTip (popis)
shlink.SetDescription "Odkaz na poznámkový blok"
shlink.Resolve 0, SLR_UPDATE
'umiestnenie ikony (zástupcu)
iFile.Save StrConv("C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Notepad.lnk", vbUnicode), 0