Rýchle načítanie obsahu súboru do premennej

Pre načítanie súboru do premennej sú vhodné textové súbory pre zobrazenie napr. TextBoxe. Stačí definovať premennú typu String.

Dim str As String
Open "c:\autoexec.bat" For Binary As #1
str = Space(FileLen("c:\autoexec.bat"))
Get #1, , str
Text1.Text = str
Close #1