Práca so stavovým riadkom (StatusBarom)

Stavový riadok môže poskytovať množstvo informácií, napr. stav modifikačných klávesov, môže byť delený na viac panelov, poskytovať údaje o čase a dátume

Modifikačné klávesy:
CapsLock = sbrCaps
NumLock = sbrNum
ScrollLock = sbrScrl
Insert = sbrIns

Napríklad

'druhý panel bude zobrazovať stav klávesy CapsLock
StatusBar1.Panels(2).Style = sbrCaps

Dátum a čas (nie je možné aplikovať na celý stavový riadok, iba do užívateľom vybraných panelov):
Čas = sbrTime
Dátum = sbrDate

Napríklad:

'prvý panel zobrazuje čas, druhý dátum
StatusBar1.Panels(1).Style = sbrTime
StatusBar1.Panels(2).Style = sbrDate