Práca so schránkou

Prácu so schránkou môžete vykonávať pomocou objektu Clipboard alebo pomocou funkcie API SendMessage.

'copy (z objektu TextBox)
Clipboard.SetText Text1.SelText

'alebo API
SendMessage Text1.hwnd, WM_COPY, 0, 0

'cut
Clipboard.SetText Text1.SelText
Text1.Text = ""

'API
SendMessage Text1.hwnd, WM_CUT, 0, 0

'paste
Text1.SelText = Clipboard.GetText

'API
SendMessage Text1.hwnd, WM_PASTE, 0, 0 

'vymazanie obsahu schránky
Clipboard.Clear